Povinný subjekt

Povinný subjekt

Zde je možno získat údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Olomučany
se sídlem Olomučany 123, 679 03 Olomučany

2. Důvod a způsob založení

Postavení obcí je dáno zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Orgány obce Olomučany:

 • rada a zastupitelstvo obce
 • starosta obce
 • obecní úřad, který tvoří starosta, místostarosta, obecní úřednice - účetní

Orgány zastupitelstva obce:

 • výbory a komise

4. Kontaktní spojení

 • kontaktní spojení Obecní úřad, Olomučany 123, 679 03 Olomučany; tel.: +420 516 412 550;              mail: obec@olomucany.cz

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, č. ú. 1360642319/0800

6. IČ

00280763

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce

 • Dokumenty hospodaření obce

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Požadované informace lze získat na obecním úřadě na základě ústní nebo písemné žádosti, případně pomocí telekomunikačního zařízení (např. prostřednictvím sítě internet).

9. Příjem žádostí či stížností, návrhů, podnětů a dalších podání

Zaměstnankyně obecního úřadu, starosta a místostarosta přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informací a další podání.

10. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Olomučany.

11. Formuláře

Potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na obecním úřadě.

12. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace a návody na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě.

13. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná:

 • ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správní řízení /správní řád/, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazné vyhlášky a směrnice obce

Výčet právních předpisů není úplný. Předpisy jsou uloženy na obecním úřadě, kde jsou k nahlédnutí.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Jestliže je požadován úkon podléhající správnímu poplatku, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky zákona č. 634/2005 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:
poplatek za úřední ověření podpisu 30 Kč
poplatek za úřední ověření listiny 30 Kč/1 stránka

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Dokumenty hospodaření obce

16. Seznam zřízených organizací

 • Příspěvková organizace:
  Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace
  Olomučany 215, 679 03 Olomučany, IČ 71001743
 • Příspěvková organizace:
  Základní škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace
  Olomučany 10, 679 03 Olomučany, IČ 71001727

Důležitá upozornění

 • Změna provozní doby pošty
  Z důvodu čerpání řádné dovolené vedoucí pošty bude v době od 21. srpna do 25. srpna 2017 změněna otevíraci doba pošty.


  Pondělí 21.8.2017 10.00 - 16.00
  Úterý 22.8.2017 07.00 - 12.00
  Středa 23.8.2017 10.00 - 16.00
  Čvrtek 24.8.2017 07.00 - 12.00
  Pátek 25.8.2017 07.00 - 12.00
 • Zrušení zákazu vstupu na hřbitov
  Obecní úřad oznamuje, že byl zrušen zákaz vstupu na místní hřbitov. Přesto žádáme návštěvníky aby dbali zvýšené opatrnosti, hlavně v části hřbitova postižené kalamitou. Děkuji. Starosta obce

Provozní doby

Obecní úřad

Po, Čt 13:00 - 18:00
Čt 18:00 - 20:00 (starosta)
St 18:00 - 20:00 (místostarosta)

Pošta

Po, Čt 13:00 - 18:00
Út, St 7:00 - 10:00, 14:00 - 16:00
Pá 7:00 - 12:00

Knihovna

Čt 15:30 - 18:30

Sběrný dvůr

So (po svozu odpadů) 8:00 - 10:00


Kontakty

Obec OLOMUČANY

Olomučany 123
679 03 Olomučany

Tel.: +420 516 412 550

E-mail: obec@olomucany.cz

Bankovní spojení: 
1360642319/0800

Datové schránky: 9mb26n

Zobrazit obec na mapě

Odběr novinek mailem